Logo tiskárny PrintPrague.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Naše společnost – Printing Solutions Prague s.r.o., IČ: 054 61 707, sídlem Za Zastávkou 373, Budova A12, 111 01, Praha 10 – Dolní Měcholupy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264032 (dále jen jako „Tiskárna PrintPrague.cz“), si váží důvěry svých zákazníků.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů (dále jen jako „Zásady“) vás informujeme o způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s vaší návštěvou na našich webových stránkách (www.printprague.cz).

Tyto Zásady se týkají zpracování vašich osobních údajů, jakožto našich zákazníků, zájemců o naše produkty a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů, který odpovídá vašemu postavení vůči nám.

1. Úvodní ustanovení

1. Dle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „GDPR“) je správcem osobních údajů:

Společnost: Printing Solutions Prague s.r.o.
IČ: 054 61 707
Sídlem: Za Zastávkou 373, Budova A12, 111 01, Praha 10 – Dolní Měcholupy
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264032
(dále jen jako „Správce“)


2. Pro účely těchto Zásad se osobními údaji rozumí veškeré informace identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je pak fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, a to kupříkladu: jméno a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, lokační údaje, síťový identifikátor, operační systém, cookies, nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby (dále jen jako „Osobní údaje“).

3. Správce nemá povinnost a ani nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Správce při zpracování Osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jako i nařízením GDPR.

5. Účastníkem je jakákoliv fyzická osoba, podnikající či nepodnikající, jako i osoba právnická, která nakupuje služby od společnosti Tiskárna PrintPrague.cz, jakožto i osoba která o jejich služby projeví zájem, a návštěvníky jimi provozovaných webových stránek (dále jen jako „Účastník“).

6. Správce zpracovává veškeré Účastníkem sdělené Osobní údaje vždy transparentním způsobem, co znamená, že Účastník ví, za jakým účelem své Osobní údaje Správci poskytuje.

2. Účely a doby zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou webových stránek

1. V souvislosti s prohlížení webových stránek zpracovává Správce protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud na ně Uživatel jede, IP adresu, datum a dobu přístupu, údaje o prohlížeči Uživatele a operačním systému. Tyto údaje Správce zpracovává za účelem jeho oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Na zpracování těchto protokolových souborů není ze zákona vyžadován souhlas Uživatele.

2. Za účelem zlepšení fungování webových stránek Správce, jako i optimalizace marketingové aktivity, používá Správce na jeho webových stránkách soubory cookies. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci Uživatelů webové stránky.

3. V případě nesouhlasu se shromažďováním souborů Cookies, má Uživatel možnost zakázat jejích používání.

Kategorie souborů cookie

1. Nezbytné (esenciální)
Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování základních funkcí internetových stránek. Tyto soubory cookies anonymně zajišťují základní a bezpečnostní funkce webu.
Mezi nezbytné patří i soubory cookies, které se používají pro interakci uživatele s webovými stránkami a pro přístup k základním funkcím služby/webu. Tyto funkce zahrnují jazykové předvolby, optimalizaci řízení a zlepšení služby a nakládání s informacemi týkajícími se aktuální relace uživatele (například, obsah nákupního košíku).
Některé nebo všechny uvedené soubory cookie mohou být uloženy ve vašem prohlížeči.


2. Funkční
Funkční soubory cookies zajišťují určité funkce jako například možnost sdílení obsahu webových stránek na sociálních sítích, sbírání zpětné vazby a další obdobné funkce.


3. Soubory cookies zvyšující výkon
Soubory cookies zvyšující výkon se používají pro pochopení a analýzu klíčových ukazatelů výkonnosti webových stránek, což pomáhá zlepšit uživatelské rozhrání.


4. Soubory cookies zvyšující výkon
Soubory cookies zvyšující výkon se používají pro pochopení a analýzu klíčových ukazatelů výkonnosti webových stránek, což pomáhá zlepšit uživatelské rozhrání.


5. Analytické
Analytické soubory cookies se používají ke shromažďování dat a zpracování zpráv o používání webových stránek, na jejichž základě můžeme sledovat interakci uživatele s naší službou. Nashromážděná data obsahují informace o počtu uživatelů, o tom, odkud se na stránky dostali a jaké stránky anonymně navštívili. Díky této statistice můžeme zlepšovat obsah stránek a nabídnout lepší funkce.


6. Reklamní
Reklamní soubory cookies se používají k tomu, aby se uživatelům zobrazovaly relevantní reklamy a marketingové kampaně. Tyto soubory cookies sledují uživatele na stránkách a sbírají data pro promítání personalizované reklamy.


7. Jiné
Jiné soubory cookies jsou soubory cookies, které se teprve analyzují a nebyly proto zatím zařazeny do žádné kategorie.

Používané typy cookies

CookieTypDélkaPopis
Nezbytné (esenciální)
cookielawinfo-checkbox-analytics1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Analytické.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Reklamní.
cookielawinfo-checkbox-others1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Jiné.
viewed_cookie_policy1 rokSoubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu či nesouhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Nezbytné. Neukládá žádné osobní údaje.
CookieLawInfoConsent1 rokCookieYes nastavuje tento soubor cookie tak, aby zaznamenával výchozí stav tlačítka odpovídající kategorie a stav CCPA. Funguje pouze v koordinaci s primárním souborem cookie.
cookielawinfo-checkbox-necessary1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Nezbytné.
cookielawinfo-checkbox-functional1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Funkční.
cookielawinfo-checkbox-performance1 rokTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Výkonové.

3. Ochrana osobních údajů a způsob jejích zpracování

1. Pokud Účastník odmítne sdělit Správci své Osobní údaje, není pak možné s tímto uzavřít smlouvu, nebo mu poskytnout plnění z této vyplývající. Osobní údaje Účastníka jsou nezbytným předpokladem pro poskytnutí konkrétní služby Správce.

2. Účastník je povinen Správci sdělit pouze úplně a pravdivé Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost Účastníkem poskytnutých Osobních údajů nese odpovědnost zásadně a výhradně Účastník.

3. Správce přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného či nahodilého přístupu k Osobním údajům, jejích změně, zničení, či ztrátě, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jiného zneužití Osobních údajů Účastníků. Správce dodržuje veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4. Správce zpracovává Osobní údaje Účastníků automatizovaně i manuálně a vede záznamy o činnostech zpracování. Při zpracovávání Osobních údajů Správce nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo Účastníků, jejichž Osobní údaje Správce zpracovává dle těchto zásad.

5. Na webu www.printprague.cz Tiskárna printprague.cz používá soubory cookie. Ke zpracování některých z nich potřebujeme souhlas Účastníků, který Účastník dá kliknutím na „Přijmout vše“ v liště webu, nebo je může odsouhlasit jednotlivě v „Upravit nastavení“. Pokud lištu Účastník jen zavře, souhlas nedává, a Tiskárna printprague.cz bude zpracovávat pouze nutné technické cookies.

4. Předávání osobních údajů třetím stranám

1. Primárně jsou Účastníkem poskytnuté informace zpracovávány Správcem a jeho zaměstnanci. Správce při zpracovávání Osobních údajů využívá moderní bezpečné a kontrolní mechanismy, zabezpečující maximální možnou ochranu dat. Veškeré osoby, které mají k Osobním údajům Účastníků přístup v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivostí, a tento závazek trvá i po skončení pracovního vztahu se Správcem.

2. Správce je oprávněn předat Osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to pouze k následujícím účelům: dokončení objednávkového procesu, technická a IT podpora, činnost znalců, advokátů a auditorů, vyřizování reklamací.

3. Při plnění svých závazků a povinností a poskytování služeb využívá Správce odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tyto dodavatelé zpracovávají Osobní údaje, které jim Správce předává, mají postavení zpracovatelů Osobních údajů.

4. Správce předává zpracovatelům Osobní údaje Účastníků vždy pouze v nezbytně nutné míře pro účely zpracování a výhradně k účelům poskytování služeb Správce. Za konkrétního zpracovatele si Správce vybírá pouze osoby, které mu poskytnout maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných Osobních údajů. Se všemi zpracovateli má Správce uzavřenou smlouvu, a žádný zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté Osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovatelé jsou společností se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v jiných členských státech Evropské unie.

5. Správce má zákonnou povinnost poskytnout na požádání Osobní údaje Účastníků státním orgánům a úřadům (např. Policie České republiky, státní úřady v rámci prováděných kontrol apod.).

5. Práva spojené s ochranou osobních údajů

1. Práva Účastníků v souvislosti s ochranou Osobních údajů:

1.1. právo požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům: Účastník má právo při splnění zákonných podmínek obdržet od Správce bezplatně na základě žádosti informace o tom, zda Správce zpracovává jeho Osobní údaje, pokud je tomu tak, má rovněž právo získat přístup k těmto Osobním údajům. Správce tak na požádání poskytne Účastníkovi veškeré informace o zpracování těch Osobních údajů, kde je v pozici Správce.

1.2. právo na opravu poskytnutých Osobních údajů: pokud Účastník zjistí jakoukoliv nepřesnost či chybu ve zpracovávaných Osobních údajích, má právo Správce na toto upozornit. Správce pak tuto chybu obratem napraví;

1.3. právo na výmaz poskytnutých Osobních údajů: za předpokladu, že pomine účel, pro který Správce zpracovává Osobní údaje, tento automaticky veškeré Osobní údaje Účastníků anonymizuje nebo zlikviduje. Pokud však Správce zpracovává Osobní údaje Účastníka na základě jeho souhlasu, má tento právo kdykoliv tento souhlas odvolat, Správce za takových okolností Osobní údaje neprodleně vymaže. Právo na výmaz však není absolutní, a pokud má Správce nějakou objektivní povinnost Osobní údaje nadále uchovávat (např. z důvodu vedení účetnictví), dojde k výmazu pouze těch Osobních údajů, které již Správce nadále pro původní účely zpracování nepotřebuje;

1.4. právo na omezení zpracování Osobních údajů: Účastník má právo na to, aby Správce zpracování jeho Osobních údajů omezil, pokud:
a) popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebou k tomu, aby Správce mohl přesnost těchto údajů ověřit; nebo
b) zpracování je protiprávní a Účastník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejích použití; nebo
c) Správce již Osobní údaje pro účely zpracovávání nepotřebuje, ale Účastník od Správce požaduje tyto pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků; nebo
d) Účastník vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Účastníka;

1.5. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

1.6. právo na přenos Osobních údajů na jiného správce: pokud jsou Osobní údaje zpracovávány automatizovaným způsobem na základě souhlasu Účastníka nebo na základě uzavřené smlouvy, má tento právo na kopii svých Osobních údajů, které Správci poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Účastníkovi, nebo jím zvolené jiné osobě;

1.7. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů: při neplnění předpokladů stanovených právními předpisy má Účastník právo vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, pokud právním základem zpracovávání jsou oprávněné zájmy Správce;

1.8. právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů: pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování Osobních údajů, má Účastník právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

2. Účastník může svá práva specifikována v čl. V odst. 5.1. těchto Zásad uplatnit svou žádosti na adrese sales@printprague.cz, nebo písemně na adresu sídla Správce.

3. Pokud by se Účastník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, může:

3.1. požádat Správce o jejích vysvětlení, a to na e-mailové adrese sales@printprague.cz;

3.2. vznést námitku, proti zpracování Osobních údajů a požadovat odstranění takto vzniklého stavu (provedením opravy, doplněním údajů, zmazáním údajů).

4. Uplatní-li Účastník své právo dle tohoto článku, je Správce povinen odpovědět mu nejpozději do 30 dnů od obdržení stížnosti.

5. V případě uplatnění některého z práv Účastníka dle tohoto článku, má Správce právo požadovat prokázání totožnosti Účastníka.

6. Správce má v případě opakovaných a nedůvodných žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat Účastníkovi poplatek za administrativní náklady s tímto spojené.

6. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webovým stránkám realizován. K řešení případných sporů vzniklých mezi vámi a Správcem jsou příslušné české soudy.

2. Se svými dotazy nebo stížnostmi se můžou Účastníci obrátit na nás, jakožto Správce osobních údajů, a to e-mailem na adresu sales@printprague.cz, telefonicky na čísle +420 775 722 522, nebo písemně na adresu sídla Správce, Za Zastávkou 373, Budova A12, 111 01, Praha 10 – Dolní Měcholupy.

3. Účastnící mají rovněž právo obrátit se s případnou stížnosti na Správce na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4. Tyto zásady ochranných údajů jsou účinné od 01.12.2017 a jsou k dispozici na webových stránkách Správce.

2017 – 2024 © Printing Solutions Prague s.r.o.

E-mail: sales@printprague.czTelefon: +420 775 722 522
crossmenu